Решение №ЕО-3/2017 г. за преценяване необходимостта от Екологична оценка на Стратегията за ВОМР на МИГ Трън-Брезник-Божурище

На 05.04.2017 г. в офиса на МИГ Трън-Брезник-Божурище бе получено с писмо от МОСВ Дирекция „Превантивна дейност“ Решение № ЕО-3/2017 г. за преценяване необходимостта от извършване на Екологична оценка на Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група Трън-Брезник-Божурище. В изпълнение на чл.15 т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми/Наредбата за ЕО/ публикуваме незабавно решението за сведение на общността.

Reshenie_EO_SMR

Георги Димов – Председател на УС на МИГ Трън-Брезник-Божурище

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.