Покана за общо събрание на „МИГ Трън-Брезник-Божурище“

        П О К А Н А

Сдружение “Местна инициативна група Трън-Брезник-Божурище”, гр. Трън.

 Управителният съвет на сдружение “Местна инициативна група Трън-Брезник-Божурище” гр. Трън, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 42 от Устава на сдружението свиква общо събрание на сдружението на 25.09.2017г. от 11.00 ч. в гр. Трън, пл. „Владо Тричков“ №1, сградата на общинската администрация, заседателна зала, при следния дневен ред: 1. Вземане решение за освобождаване на член на Управителният съвет на сдружението. 2. Избор на нов член на Управителният съвет на сдружението. 3. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл.43, ал.2 от устава на сдружението общото събрание ще се проведе същия ден един час по-късно, на същото място при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.

pokana

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Покана за общо събрание на „МИГ Трън-Брезник-Божурище“

Решение №ЕО-3/2017 г. за преценяване необходимостта от Екологична оценка на Стратегията за ВОМР на МИГ Трън-Брезник-Божурище

На 05.04.2017 г. в офиса на МИГ Трън-Брезник-Божурище бе получено с писмо от МОСВ Дирекция „Превантивна дейност“ Решение № ЕО-3/2017 г. за преценяване необходимостта от извършване на Екологична оценка на Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група Трън-Брезник-Божурище. В изпълнение на чл.15 т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми/Наредбата за ЕО/ публикуваме незабавно решението за сведение на общността.

Reshenie_EO_SMR

Георги Димов – Председател на УС на МИГ Трън-Брезник-Божурище

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Решение №ЕО-3/2017 г. за преценяване необходимостта от Екологична оценка на Стратегията за ВОМР на МИГ Трън-Брезник-Божурище

Стратегия за ВОМР на МИГ Трън-Брезник-Божурище

На 13.02.2017 г. чрез извънредно заседание на общото събрание на МИГ Трън-Брезник-Божурище бе приета Стратегията за ВОМР на територията на МИГ -Трън-Брезник-Божурище. В изпълнение на условията по проекта днес бе внесено искане в МОСВ относно преценка за необходимостта от екологична оценка на приетата стратегия. МОСВ е изпълнител на оценката поради това, че МИГ Трън-Брезник-Божурище действа на територията на две съседни области.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Стратегия за ВОМР на МИГ Трън-Брезник-Божурище

Обществено обсъждане на стратегията за ВОМР на СНЦ ОП „МИГ Трън-Брезник-Божурище“

На 9 февруари в Божурище, 10 февруари в град Трън и 11 февруари в гр.Брезник се проведе обществено обсъждане на стратегията. Представянето на стратегията предизвика интерес в местната общност от трите общини – Трън, Брезник и Божурище. На поставените въпроси относно включените мерки и разпределението на средствата по тях, кога ще започне изпълнението на стратегията и какви са следващите стъпки, които трябва да се извървят до финансирането на стратегията от управляващите органи на предложените програми отговори г-жа Лариса Златарева. Присъстващите се интересуваха също така относно разпределението на средствата по общини, дали местната инициативна група ще консултира бъдещите бенефициенти за писане на проекти, много ли са МИГ които кандидатстват за финансиране на този етап и има ли вероятност стратегията да не бъде финансирана поради голям брой кандидати. Представителите на заинтересованите страни получиха информация за технологията на кандидатстване и как могат да получат текуща информация. Предложенията бяха обобщени и предоставени на вниманието на ОС на СНЦ ОП „МИГ Трън-Брезник-Божурище“ за одобряване на проекта за Стратегия за ВОМР.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Обществено обсъждане на стратегията за ВОМР на СНЦ ОП „МИГ Трън-Брезник-Божурище“

Обществено обсъждане на Стратегия за ВОМР

Стратегия за местно развитие по подхода ВОМР на територията на общините Трън, Брезник и Божурище

Обсъждане на стратегията_09.02.2017

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Обществено обсъждане на Стратегия за ВОМР

Покана за извънредно общо събрание

До  Членовете на СНЦОП „МИГ Трън – Брезник – Божурище“

П О К А Н А

Сдружение “МИГ Трън – Брезник – Божурище” в процес на регистрация

Управителният съвет на сдружение “МИГ Трън – Брезник – Божурище”, в процес на регистрация на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 13.02.2017 г. в 10.00 ч. в гр. Трън, пл. „Владо Тричков“ №1, сградата на общинската администрация, заседателна зала, при следния дневен ред:

  1. Одобряване на Стратегия за ВОМР 2014 – 2020г. на теритoрията на общините Трън, Брезник и Божурище;
  2. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на 13.02.2017г. от 12.00ч. на същото място и при същия дневен ред.

Председател на УС: /п/

/Георги Димов/

 

 

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Покана за извънредно общо събрание

Съобщение за провеждане на обществено обсъждане на СМР

Във връзка с изпълнение на договор РД 50-112 от 17.08.2017 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на М19 по ПРСР 2014-2020 Ви уведомяваме, че общественото обсъждане на Стратегията за местно развитие по подхода ВОМР на МИГ Трън-Брезник-Божурище ще се проведе по общини както следва:

За Община Божурище  – 09.02.2017 г. от 10:00 часа в Салона на НЧ „Христо Ботев-1934“ гр.Божурище

Bojurishte09022017

За Община Трън- 10.02.2017 г. от 10:00 часа в Заседателна зала на Община Трън, гр.Трън

tran10022017

За Община Брезник – 11.02.2017 г. от 10:30 часа в Малък салон на НЧ „Просвещение-1870“ гр.Брезник

breznik11022017

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Съобщение за провеждане на обществено обсъждане на СМР

Учредително събрание на МИГ Трън -Брезник-Божурище

На 3.02.2017 г. в 11 часа в гр.Трън, Заседателна зала на община Трън, се проведе учредителното събрание на Местна инициативна група Трън-Брезник-Божурище, създаването на която е резултат от изпълнението на Договор РД50-112/17.08.2016 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Учредителите взеха решение за регистриране на сдружението по ЗЮЛНЦ, приеха устав и избраха управителен съвет. Управителния съвет е от 9 члена, като всяка община от територията на действие на сдружението е представена с трима представители от публичния, стопанския и нестопански сектори. Събранието избра от състава на УС за Председател на сдружението г-н Георги Димов – кмет на Община Божурище.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Учредително събрание на МИГ Трън -Брезник-Божурище

Съобщение за работни и информационни срещи

В изпълнение на договор РД50-112/17.08.2016 г. по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 ВОМР по ПРСР 2014-2020 Община Трън, съвместно с партньорите си Община Брезник и Община Божурище, Ви кани да се включите в работните и информационните срещи по проекта, които ще се проведат както следва:

Община Трън – Заседателна зала на общината:

30.01.2017

31.01.2017

Община Брезник – с. Ноевци, Читалището:

02.02.2017

Община Божурище – Салон на НЧ „Христо Ботев-1934“:

06.07.2017

Община Брезник – Малък салон на НЧ „Просвещение-1870“:

07.02.2017

Вашите предложения и оценки в процеса на изготвяне на Стратегията за местно развитие по подхода ВОМР за територията на общините Трън, Брезник и Божурище са изключително важни. Очакваме Ви!

 

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Съобщение за работни и информационни срещи

Покана за учредително събрание на МИГ

ПОКАНА

ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЪН, ОБЩИНА БРЕЗНИК И ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

Уважаеми представители на местните власти, бизнеса и НПО,

Уважаеми граждани на Община Трън, Община Брезник и Община Божурище,

След проведеното широко обществено обсъждане с обществеността, бизнеса и неправителствения сектор на Общините Трън, Брезник и Божурище, Ви каним за участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”. Учредителното събрание ще се проведе

На дата: 03.02.2017г., от 11:00 часа, в град Трън в Заседателната зала на Общинска администрация Трън, при следния проекто-дневен ред:

  1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група   Трън – Брезник – Божурище”
  2. Приемане на Устав на сдружението.
  3. Избор на Колективен управителен орган на сдружението.
  4. Избор на Контролен съвет
  5. Други.

Местната инициативна група ще бъде регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение в общественополезна дейност.

Всички лица желаещи да участват в учредителното събрание на МИГ трябва да имат постоянен адрес за физически лица и адрес на управление за юридически лица на територията на общините Трън, Брезник и Божурище.

Писмените материали по дневния ред са на разположение:

Тел.: 0884944244 e-mail: takova_e@abv.bg лице за контакт: Евгения Такова

Дата: 19.01.2016 г.

С уважение

Станислав Николов – кмет на Община Трън

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Покана за учредително събрание на МИГ