Покана за Общо събрание

П О К А Н А

Сдружение “Местна инициативна група Трън-Брезник-Божурище”, гр. Трън.

Управителният съвет на сдружение “Местна инициативна група Трън-Брезник-Божурище” гр. Трън, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 42 от Устава на сдружението свиква общо събрание на сдружението на 26.10.2020г. от 11.00 ч. в гр. Божурище, Големия салон на НЧ „Христо Ботев 1934“ при следния дневен ред: 1.Вземане решение за кандидатстване с Проект  „Реконструкция и рехабилитация на общински път до Леворечки манастир „Св. 40 мъченици“, с. Лева река, община Трън“ по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР) 2. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл.43, ал.2 от устава на сдружението общото събрание ще се проведе същия ден един час по-късно, на същото място при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Покана за Общо събрание

Покана

МИГ Трън-Брезник -Божурище във връзка с възможност за кандидатстване по процедура за прием на проектни предложения  на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от ПРСР 2014-2020 г., на местни инициативни групи, които нямат финансирана стратегия за ВОМР през програмния период 2014 – 2020 г. Ви кани на информационна среща на 10.09.2020 г. от 15:00 часа в Големия салон на НЧ „Христо Ботев 1934“ – гр.Божурище, при спазване на изискванията на заповед №РД-01-487/31.08.2020г. на Министъра на здравеопазването. Дневен ред на информационната среща:

  1. Възможност за кандидатстване на МИГ Трън-Брезник-Божурище с проект Реконструкция и рехабилитация на общински път до Леворечки манастир „Св. 40 мъченици“, с. Лева река, община Трън
Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Покана

Покана

МИГ Трън-Брезник -Божурище във връзка с възможност за кандидатстване по процедура за прием на проектни предложения  на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от ПРСР 2014-2020 г., на местни инициативни групи, които нямат  финансирана стратегия за ВОМР през програмния период 2014 – 2020 г. Ви кани на информационна среща на 02.09.2020 г. от 15:00 часа в Заседателна зала на Община Трън, при спазване на изискванията на заповед РД-01-487/31.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването. Дневен ред на информационната среща:

  1. Възможност за кандидатстване на МИГ Трън-Брезник-Божурище с проект Реконструкция и рехабилитация на общински път до Леворечки манастир „Св. 40 мъченици“, с. Лева река, община Трън
Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Покана

Покана

МИГ Трън-Брезник -Божурище във връзка с възможност за кандидатстване по процедура за прием на проектни предложения  на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от ПРСР 2014-2020 г., на местни инициативни групи, които нямат  финансирана стратегия за ВОМР през програмния период 2014 – 2020 г. Ви кани на информационна среща на 03.10.2020 г. от 15:00 часа в с. Студен Извор – филиал на Фондация „Д-р Стамен Григоров“, при спазване на изискванията на заповед РД-01-548/30.09.2020 г. на Министъра на здравеопазването. Дневен ред на информационната среща:

  1. Възможност за кандидатстване на МИГ Трън-Брезник-Божурище с проект Реконструкция и рехабилитация на общински път до Леворечки манастир „Св. 40 мъченици“, с. Лева река, община Трън
Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Покана

Покана за общо събрание на „МИГ Трън-Брезник-Божурище“

        П О К А Н А

Сдружение “Местна инициативна група Трън-Брезник-Божурище”, гр. Трън.

 Управителният съвет на сдружение “Местна инициативна група Трън-Брезник-Божурище” гр. Трън, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 42 от Устава на сдружението свиква общо събрание на сдружението на 25.09.2017г. от 11.00 ч. в гр. Трън, пл. „Владо Тричков“ №1, сградата на общинската администрация, заседателна зала, при следния дневен ред: 1. Вземане решение за освобождаване на член на Управителният съвет на сдружението. 2. Избор на нов член на Управителният съвет на сдружението. 3. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл.43, ал.2 от устава на сдружението общото събрание ще се проведе същия ден един час по-късно, на същото място при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.

pokana

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Покана за общо събрание на „МИГ Трън-Брезник-Божурище“

Решение №ЕО-3/2017 г. за преценяване необходимостта от Екологична оценка на Стратегията за ВОМР на МИГ Трън-Брезник-Божурище

На 05.04.2017 г. в офиса на МИГ Трън-Брезник-Божурище бе получено с писмо от МОСВ Дирекция „Превантивна дейност“ Решение № ЕО-3/2017 г. за преценяване необходимостта от извършване на Екологична оценка на Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група Трън-Брезник-Божурище. В изпълнение на чл.15 т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми/Наредбата за ЕО/ публикуваме незабавно решението за сведение на общността.

Reshenie_EO_SMR

Георги Димов – Председател на УС на МИГ Трън-Брезник-Божурище

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Решение №ЕО-3/2017 г. за преценяване необходимостта от Екологична оценка на Стратегията за ВОМР на МИГ Трън-Брезник-Божурище

Стратегия за ВОМР на МИГ Трън-Брезник-Божурище

На 13.02.2017 г. чрез извънредно заседание на общото събрание на МИГ Трън-Брезник-Божурище бе приета Стратегията за ВОМР на територията на МИГ -Трън-Брезник-Божурище. В изпълнение на условията по проекта днес бе внесено искане в МОСВ относно преценка за необходимостта от екологична оценка на приетата стратегия. МОСВ е изпълнител на оценката поради това, че МИГ Трън-Брезник-Божурище действа на територията на две съседни области.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Стратегия за ВОМР на МИГ Трън-Брезник-Божурище

Обществено обсъждане на стратегията за ВОМР на СНЦ ОП „МИГ Трън-Брезник-Божурище“

На 9 февруари в Божурище, 10 февруари в град Трън и 11 февруари в гр.Брезник се проведе обществено обсъждане на стратегията. Представянето на стратегията предизвика интерес в местната общност от трите общини – Трън, Брезник и Божурище. На поставените въпроси относно включените мерки и разпределението на средствата по тях, кога ще започне изпълнението на стратегията и какви са следващите стъпки, които трябва да се извървят до финансирането на стратегията от управляващите органи на предложените програми отговори г-жа Лариса Златарева. Присъстващите се интересуваха също така относно разпределението на средствата по общини, дали местната инициативна група ще консултира бъдещите бенефициенти за писане на проекти, много ли са МИГ които кандидатстват за финансиране на този етап и има ли вероятност стратегията да не бъде финансирана поради голям брой кандидати. Представителите на заинтересованите страни получиха информация за технологията на кандидатстване и как могат да получат текуща информация. Предложенията бяха обобщени и предоставени на вниманието на ОС на СНЦ ОП „МИГ Трън-Брезник-Божурище“ за одобряване на проекта за Стратегия за ВОМР.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Обществено обсъждане на стратегията за ВОМР на СНЦ ОП „МИГ Трън-Брезник-Божурище“

Обществено обсъждане на Стратегия за ВОМР

Стратегия за местно развитие по подхода ВОМР на територията на общините Трън, Брезник и Божурище

Обсъждане на стратегията_09.02.2017

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Обществено обсъждане на Стратегия за ВОМР

Покана за извънредно общо събрание

До  Членовете на СНЦОП „МИГ Трън – Брезник – Божурище“

П О К А Н А

Сдружение “МИГ Трън – Брезник – Божурище” в процес на регистрация

Управителният съвет на сдружение “МИГ Трън – Брезник – Божурище”, в процес на регистрация на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 13.02.2017 г. в 10.00 ч. в гр. Трън, пл. „Владо Тричков“ №1, сградата на общинската администрация, заседателна зала, при следния дневен ред:

  1. Одобряване на Стратегия за ВОМР 2014 – 2020г. на теритoрията на общините Трън, Брезник и Божурище;
  2. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на 13.02.2017г. от 12.00ч. на същото място и при същия дневен ред.

Председател на УС: /п/

/Георги Димов/

 

 

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Покана за извънредно общо събрание