За проекта

Община Трън на 17.08.2016 г. подписа тристранен договор РД 50-112 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските район за периода 2014-2020 г. с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция.

Партньори на община Трън в изпълнение на договора са Община Божурище, Община Брезник, Народно читалище „Гюрга Пинджурова-1895″гр. Трън и ЕТ „Кентон – Васил Василев“ гр.Трън.

Общата стойност на БФП: 47 815,75 лв.

Срок за изпълнение на договора: 6 месеца

Основните дейности по договора са:

  1. Популяризиране процеса по разработка на Стратегия за ВОМР чрез подготовка и провеждане на информационна кампания, изготвяне и разпространение на информационни материали за информиране на местното население, провеждане на информационни срещи/семинари, конференции, създаване и поддържане на електронна страница,публикации в регионални медии.
  2. Обучения на екипа на МИГ, представители на партньорите и местни лидери
  3. Проучване и анализ на територията
  4. Създаване на Местна инициативна група Трън-Брезник-Божурище и подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на общините Трън, Брезник и Божурище
  5. Обзавеждане и оборудване на офис на МИГ Трън-Брезник-Божурище

За партньорите:

ОБЩИНА ТРЪН включва населените места: гр. Трън, с.Банкя, с.Бераинци, с.Богойна, с.Бохова, с.Бусинци, с.Бутроинци, с.Велиново, с.Видрар, с.Врабча, с.Вукан, с.Главановци, с.Глоговица, с.Горна Мелна, с.Горочевци, с. Джинчовци, с.Докьовци, с.Долна Мелна, с.Дълга лука, с.Ездимирци, с.Еловица, с.Ерул, с.Забел, с.Зелениград, с.Кожинци, с.Костуринци, с.Къшле, с.Лева река, с.Лешниковци, с.Ломница, с.Лялинци, с.Милкьовци, с.Милославци, с.Мракетинци, с.Мрамор, с.Насалевци, с.Неделково, с.Парамун, с.Пенкьовци,с.Проданча, с.Радово, с.Рани луг, с.Реяновци, с.Слишовци, с.Стайчовци, с.Стрезимировци, с.Студен извор, с.Туроковци, с.Филиповци, с.Цегриловци, с.Шипковица, с.Ярловци.

ОБЩИНА БРЕЗНИК обхваща населените места: Гр.Брезник, с.Арзан, с.Бабица, с.Банище, с.Бегуновци, с.Билинци, с.Брезнишки извор, с.Брусник, с.Велковци, с.Видрица, с.Гигинци, с.Гоз, с.Горна Секирна, с.Горни Романци, с.Гърло, с.Долна Секирна, с.Долни Романци, с.Душинци, с.Завала, с.Конска, с.Кошарево, с.Красава, с.Кривонос, с.Муртинци, с.Непразненци, с.Ноевци, с.Озърновци, с.Ребро, с.Режанци, с.Ръжавец, с.Садовик, с.Слаковци, с.Сопица, с.Станьовци, с.Ярославци

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ включва следните населени места: Гр.Божурище, с.Гурмазово, с.Делян, с.Златуша, с.Мала Раковица, с.Пожарево, с.Пролеша, с.Росоман, с.Хераково, с.Храбърско

Общ брой население на трите общини: 18956 по данни на НСИ към 31.12.2014 г.

„Кентон – Васил Василев“ ЕТ гр.Трън  стартира своята дейност през 1992г. в сферата на търговията, след което се насочва към земеделието. Площите, които се обработват са около 20 000дка на територията на общините Трън, Брезник и Божурище. С тези площи земеделският производител В.Василев се нарежда на едно от първите места в област Перник. Фирмата се възползва от възможностите за финансиране на ПРСР 2007-2013, като закупува необходимата земеделска техника, трупайки опит в изпълнението на проекти. Както и останалите ЗП, така и Василев осигурява работни места за местните жители.

Народно читалище „Гюрга Пинджурова 1895“, гр.Трън наред със съхранението, пресъздаването и експонирането на материалното и нематериалното културно наследство се опитва да отговори на предизвикателствата, които поставя съвременността пред развитието на тази уникална културна институция. Читалището предлага съвременни средства за информация и четене, в т.ч. и достъп до интернет. Използвайки съвременните технологии и обществени промени, читалището продължава да изпълнява своите функции по развитието на културния и социалния капитал, явявайки се по този начин и пример за другите представители на неправителствения сектор от територията.