Покана Божурище 23/11/2016

Покана

Уважаеми жители, гости  и представители на заинтересованите страни от община Божурище,

 

Във връзка с изпълнение на Договор РД 50-112/17.08.2016 г. по Подмярка 19.1“Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 “ВОМР“ на ПРСР 2014-2020 на община Трън

Ви Каним

да посетите Салона на Народно читалище „Христо Ботев-1934“ в град Божурище на 23.11.2016 г. /сряда/ от 13:00 часа, и да участвате в  информационна среща за изпълнението на проекта за създаването на Местна инициативна група на територията на общините Трън, Брезник и Божурище и подготовка на Стратегия  за Водено от общностите местно развитие за програмния период 2014-2020 по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Публикувано в Новини, Съобщения | Коментарите са изключени за Покана Божурище 23/11/2016

Покана Трън 24/11/2016

Покана

Уважаеми жители, гости  и представители на заинтересованите страни от община Трън,

Във връзка с изпълнение на Договор РД 50-112/17.08.2016 г. по Подмярка 19.1“Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 “ВОМР“ на ПРСР 2014-2020 на община Трън

Ви Каним

да посетите Заседателна зала на Община Трън, пл. „Владо Тричков“1, в град Трън на 24.11.2016 г. /четвъртък/ от 11:00 часа, и да участвате в  информационна среща за изпълнението на проекта за създаването на Местна инициативна група на територията на общините Трън, Брезник и Божурище и подготовка на Стратегия  за Водено от общностите местно развитие за програмния период 2014-2020 по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Публикувано в Новини, Съобщения | Коментарите са изключени за Покана Трън 24/11/2016

Покана Трън 21/11/2016

Покана

Уважаеми жители, гости  и представители на заинтересованите страни от община Брезник,

 Във връзка с изпълнение на Договор РД 50-112/17.08.2016 г. по Подмярка 19.1“Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 “ВОМР“ на ПРСР 2014-2020 на община Трън

Ви Каним

да посетите Малък салон в НЧ „Просвещение-1870“, пл. „9 септември“, в град Брезник на 21.11.2016 г. /понеделник/ от 11:00 часа, и да участвате в  информационна среща за изпълнението на проекта за създаването на Местна инициативна група на територията на общините Трън, Брезник и Божурище и подготовка на Стратегия  за Водено от общностите местно развитие за програмния период 2014-2020 по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Публикувано в Новини, Съобщения | Коментарите са изключени за Покана Трън 21/11/2016

Покана Брезник 21/11/2016

Покана

Уважаеми жители, гости  и представители на заинтересованите страни от община Брезник,

Във връзка с изпълнение на Договор РД 50-112/17.08.2016 г. по Подмярка 19.1“Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 “ВОМР“ на ПРСР 2014-2020 на община Трън

Ви Каним

да посетите Малък салон в НЧ „Просвещение-1870“, пл. „9 септември“, в град Брезник на 21.11.2016 г. /понеделник/ от 11:00 часа, и да участвате в  информационна среща за изпълнението на проекта за създаването на Местна инициативна група на територията на общините Трън, Брезник и Божурище и подготовка на Стратегия  за Водено от общностите местно развитие за програмния период 2014-2020 по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Публикувано в Новини, Съобщения | Коментарите са изключени за Покана Брезник 21/11/2016

Стартира информационната кампания по Договор РД50-112/17.08.2016

Съгласно утвърден график, стартира информационната кампания за запознаване на заинтересованите страни от общините Брезник, Божурище и Трън с подхода „ВОМР“, целите и дейностите по изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-112/17.08.2016 г. г. по Под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР)

Каним Ви да вземете участие в Информационни срещи за представители на заинтересованите страни, коите ще се проведат както следва:

За Община Брезник – 21.11.2016 г. от 11:00 часа в гр.Брезник, Малък салон в НЧ „Просвещение-1870“, пл. „9 септември“

За Община Божурище – 23.11.2016 г. от 13:00 часа в гр.Божурище, Салон на НЧ „Христо Ботев-1934“

За Община Трън – 24.11.2016 г. от 11:00 часа в гр.Трън, Заседателна зала на Община Трън, пл.“Владо Тричков“1

За допълнителна информация, получаване на материали и анкетна карта за идентифициране на потенциални бенефициенти и проектни предложения към Стратегия на МИГ Трън – Брезник Божурище , може да се обръщате в Община Трън: инж.Евгения Такова-координатор по проекта на електронна поща takova_e@abv.bg или obshtina_tran@mail.bg , тел. 0884944244; в Община Брезник: Иван Борисов – секретар на Община Брезник obshtina_breznik@abv.bg ,тел. 0885394874; Община Божурище: Цветелина Димитрова bojurob@mail.bg тел.0882882009.

Разчитаме на Вашата активност и присъствие!

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Стартира информационната кампания по Договор РД50-112/17.08.2016

Нови възможности за местните общности

Подходът „Водено от общностите местно развитие“/ВОМР/ предоставя възможност на местните общности чрез създаване на публично-частно партньорство с обхват на действие на територията на две и повече общини, да изготвят и кандидатстват за финансиране на Стратегия за местно развитие. За разлика от предходния програмен период 2007-2013 г. финансирането на стратегиите може да бъде не само от Програмата за развитие на селските райони, която се финансира от ЕЗФРСР, а и от оперативните програми, финансирани от ЕСФ, ЕФМДР, ЕФРР. Оперативните програми предоставят финансиране на проекти по подхода ВОМР при спазване на принципите на съответната програма. Целта на подготвяната по договор РД50-112/17.08.2016 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на Община Трън информационна кампания е да запознае заинтересованите лица от общините Трън, Брезник и Божурище с правилата за изготвяне на Стратегията за местно развитие/СМР/, с възможностите, които предоставя Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 за финансиране на СМР, многофондовото финансиране като допълнителна възможност. Кампанията е насочена към физически лица с местожителство, или юридически лица със седалище на територията на трите общини, които са представители на публичния, стопанския или неправителствен сектор. В резултат на изпълнение на проекта ще се учреди  Местна инициативна група Трън-Брезник-Божурище по ЗЮЛНЦ, която ще кандидатства за финансиране с изготвената Стратегия за местно развитие по подмярка 19.2 на Мярка 19 Водено от общностите местно развитие на ПРСР 2014-2020.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Нови възможности за местните общности

Стартира изпълнението на договор по мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ по М19 „ВОМР“ на ПРСР 2014-2020

През месец август 2016 г. Община Трън подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-112/17.08.2016 г. г. по под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР). Партньори на Община Трън при реализацията на проекта са Община Брезник, Община Божурище, НЧ „Гюрга Пинджурова-1895“ Трън и ЕТ“Кентон Васил Василев“ Трън. Целта на проекта е да се разработи Стратегия за местно развитие по подхода Водено от общностите местно развитие на територията на общините Трън, Брезник и Божурище и да се създаде нова Местна инициативна група Трън-Брезник-Божурище, която да подаде за одобрение в Министерство на земеделието и храните и да реализира в последствие разработената Стратегия за местно развитие. С цел разширяване на кръга от заинтересовани страни и потенциални бенефициенти, които да бъдат информирани относно възможностите, предоставяни от подхода Водено от общностите местно развитие и Стратегия за местно развитие на МИГ Трън-Брезник-Божурище, Община Трън и партньорите по проекта предприемат провеждане на информационни срещи. Обхващането на по – широк кръг от заинтересовани страни и потенциални бенефициенти от населените места на територията на общините, партньори по проекта, ще осигури изготвянето на Стратегия за местно развитие, която да отговаря в пълна степен на местните потребности и приоритети на всички заинтересованите страни от трите общини.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Стартира изпълнението на договор по мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ по М19 „ВОМР“ на ПРСР 2014-2020