Покана за извънредно общо събрание

До  Членовете на СНЦОП „МИГ Трън – Брезник – Божурище“

П О К А Н А

Сдружение “МИГ Трън – Брезник – Божурище” в процес на регистрация

Управителният съвет на сдружение “МИГ Трън – Брезник – Божурище”, в процес на регистрация на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 13.02.2017 г. в 10.00 ч. в гр. Трън, пл. „Владо Тричков“ №1, сградата на общинската администрация, заседателна зала, при следния дневен ред:

  1. Одобряване на Стратегия за ВОМР 2014 – 2020г. на теритoрията на общините Трън, Брезник и Божурище;
  2. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на 13.02.2017г. от 12.00ч. на същото място и при същия дневен ред.

Председател на УС: /п/

/Георги Димов/

 

 

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Покана за извънредно общо събрание

Съобщение за провеждане на обществено обсъждане на СМР

Във връзка с изпълнение на договор РД 50-112 от 17.08.2017 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на М19 по ПРСР 2014-2020 Ви уведомяваме, че общественото обсъждане на Стратегията за местно развитие по подхода ВОМР на МИГ Трън-Брезник-Божурище ще се проведе по общини както следва:

За Община Божурище  – 09.02.2017 г. от 10:00 часа в Салона на НЧ „Христо Ботев-1934“ гр.Божурище

Bojurishte09022017

За Община Трън- 10.02.2017 г. от 10:00 часа в Заседателна зала на Община Трън, гр.Трън

tran10022017

За Община Брезник – 11.02.2017 г. от 10:30 часа в Малък салон на НЧ „Просвещение-1870“ гр.Брезник

breznik11022017

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Съобщение за провеждане на обществено обсъждане на СМР

Учредително събрание на МИГ Трън -Брезник-Божурище

На 3.02.2017 г. в 11 часа в гр.Трън, Заседателна зала на община Трън, се проведе учредителното събрание на Местна инициативна група Трън-Брезник-Божурище, създаването на която е резултат от изпълнението на Договор РД50-112/17.08.2016 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Учредителите взеха решение за регистриране на сдружението по ЗЮЛНЦ, приеха устав и избраха управителен съвет. Управителния съвет е от 9 члена, като всяка община от територията на действие на сдружението е представена с трима представители от публичния, стопанския и нестопански сектори. Събранието избра от състава на УС за Председател на сдружението г-н Георги Димов – кмет на Община Божурище.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Учредително събрание на МИГ Трън -Брезник-Божурище

Съобщение за работни и информационни срещи

В изпълнение на договор РД50-112/17.08.2016 г. по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 ВОМР по ПРСР 2014-2020 Община Трън, съвместно с партньорите си Община Брезник и Община Божурище, Ви кани да се включите в работните и информационните срещи по проекта, които ще се проведат както следва:

Община Трън – Заседателна зала на общината:

30.01.2017

31.01.2017

Община Брезник – с. Ноевци, Читалището:

02.02.2017

Община Божурище – Салон на НЧ „Христо Ботев-1934“:

06.07.2017

Община Брезник – Малък салон на НЧ „Просвещение-1870“:

07.02.2017

Вашите предложения и оценки в процеса на изготвяне на Стратегията за местно развитие по подхода ВОМР за територията на общините Трън, Брезник и Божурище са изключително важни. Очакваме Ви!

 

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Съобщение за работни и информационни срещи

Покана за учредително събрание на МИГ

ПОКАНА

ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЪН, ОБЩИНА БРЕЗНИК И ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

Уважаеми представители на местните власти, бизнеса и НПО,

Уважаеми граждани на Община Трън, Община Брезник и Община Божурище,

След проведеното широко обществено обсъждане с обществеността, бизнеса и неправителствения сектор на Общините Трън, Брезник и Божурище, Ви каним за участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”. Учредителното събрание ще се проведе

На дата: 03.02.2017г., от 11:00 часа, в град Трън в Заседателната зала на Общинска администрация Трън, при следния проекто-дневен ред:

  1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група   Трън – Брезник – Божурище”
  2. Приемане на Устав на сдружението.
  3. Избор на Колективен управителен орган на сдружението.
  4. Избор на Контролен съвет
  5. Други.

Местната инициативна група ще бъде регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение в общественополезна дейност.

Всички лица желаещи да участват в учредителното събрание на МИГ трябва да имат постоянен адрес за физически лица и адрес на управление за юридически лица на територията на общините Трън, Брезник и Божурище.

Писмените материали по дневния ред са на разположение:

Тел.: 0884944244 e-mail: takova_e@abv.bg лице за контакт: Евгения Такова

Дата: 19.01.2016 г.

С уважение

Станислав Николов – кмет на Община Трън

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Покана за учредително събрание на МИГ

Покани за информационни конференции в Трън и Брезник

Във връзка с изпълнение на Договор РД 50-112/17.08.2016 г. по Подмярка 19.1“Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 “ВОМР“ на ПРСР 2014-2020 на община Трън за изготвяне на СМР и учредяване на МИГ Трън-Брезник-Божурище, Ви каним на информационни конференции за представителите на заинтересованите страни относно възможностите, предоставени от подхода „ВОМР“ и Стратегията за местно развитие, които ще се проведат както следва:

Покана Брезник 13/12/2016 11 ч.

 

Покана Трън 14/12/2016 11 ч.

Публикувано в Новини | Вашият коментар

Съобщение Трън 8/12/2016

Съобщение

Уважаеми жители, гости  и представители на заинтересованите страни от община Трън,

Във връзка с изпълнение на Договор РД 50-112/17.08.2016 г. по Подмярка 19.1“Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 “ВОМР“ на ПРСР 2014-2020 на община Трън

Ви уведомяваме,

че на 08.12.2016 г./четвъртък/ от 10:30 часа в  Заседателна зала на Община Трън, пл. „Владо Тричков“1, в град Трън ще се проведе информационен семинар за  подготовка на Стратегия  за Водено от общностите местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, в  изпълнение на проекта за създаването на Местна инициативна група на територията на общините Трън, Брезник и Божурище и Стратегия за МР.

Публикувано в Новини, Съобщения | Коментарите са изключени за Съобщение Трън 8/12/2016

Cъобщение Брезник 7/12/2016

Уважаеми жители, гости  и пред
ставители на заинтересованите страни от община Брезник,

Във връзка с изпълнение на Договор РД 50-112/17.08.2016 г. по Подмярка 19.1“Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 “ВОМР“ на ПРСР 2014-2020 на община Трън

Ви уведомяваме,

че на 07.12.2016 г./сряда/ от 10:30 часа в  Малък салон в НЧ „Просвещение-1870“, пл. „9 септември“, в град Брезник ще се проведе информационен семинар за  подготовка на Стратегия  за Водено от общностите местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, в  изпълнение на проекта за създаването на Местна инициативна група на територията на общините Трън, Брезник и Божурище и Стратегия за МР.

Публикувано в Новини, Съобщения | Коментарите са изключени за Cъобщение Брезник 7/12/2016

Съобщение Божурище 5/12/2016

Уважаеми жители, гости  и представители на заинтересованите страни от община Божурище,

Във връзка с изпълнение на Договор РД 50-112/17.08.2016 г. по Подмярка 19.1“Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 “ВОМР“ на ПРСР 2014-2020 на община Трън

Ви уведомяваме,

че на 05.12.2016 г./понеделник/ от 10:30 часа в  Салона на Народно читалище „Христо Ботев-1934“, град Божурище, ще се проведе информационен семинар за  подготовка на Стратегия  за Водено от общностите местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, в  изпълнение на проекта за създаването на Местна инициативна група на територията на общините Трън, Брезник и Божурище и Стратегия за МР.

Публикувано в Новини, Съобщения | Коментарите са изключени за Съобщение Божурище 5/12/2016

Информация за предстоящи информационни семинари

В изпълнение на утвърден график за м. декември 2016 г., продължава информационната кампания за запознаване на заинтересованите страни от общините Брезник, Божурище и Трън с подхода „ВОМР“, целите и дейностите по изпълнение на договор Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-112/17.08.2016 г. г. по Под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР)

Каним Ви да вземете участие в Информационни семинари за представители на заинтересованите страни, коите ще се проведат както следва:

За Община Божурище – 05.12.2016 г. от 10:30 часа в гр.Божурище, Салон на НЧ „Христо Ботев-1934“

За Община Брезник – 07.12.2016 г. от 10:30 часа в гр.Брезник, Малък салон в НЧ „Просвещение-1870“, пл. „9 септември“

За Община Трън – 08.12.2016 г. от 10:30 часа в гр.Трън, Заседателна зала на Община Трън, пл.“Владо Тричков“1.

За допълнителна информация, получаване на информационни материали и анкетна карта за идентифициране на потенциални бенефициенти и проектни предложения към Стратегия на МИГ Трън – Брезник Божурище , може да се обръщате в Община Трън: инж.Евгения Такова-координатор по проекта на електронна поща takova_e@abv.bg или obshtina_tran@mail.bg , тел. 0884944244; в Община Брезниk: Иван Борисов – секретар на Община Брезник obshtina_breznik@abv.bg ,тел. 0885394874; Община Божурище: Цветелина Димитрова bojurob@mail.bg тел.0882882009. Разчитаме на Вашата активност и присъствие!

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Информация за предстоящи информационни семинари