Информация за безплатни обучения на земеделски стопани

РЕЗЮМЕ

От 25.02.2021 г. Тракийски университет изпълнява проект „Професионални обучения за земеделски стопани за надграждане на техните знания и умения, водещи до повишаване конкурентоспособността на техните стопанства“ с договор № BG0RDNP001-1.001-0004-С01, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проектът се изпълнява в рамките процедура BG06RDNP001-1.001 Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“

Срокът за изпълнение на договора е 36 месеца, а бюджетът на проекта е 992 040 лв., от които 843 234 лв. европейско и 148 806 лв. национално съфинансиране. 

Основната цел е да се повишават знанията и подобрят уменията на земеделските стопани и на заетите в техните стопанства лица чрез включването им в курсове и семинари на теми, свързани с ветеринарно-медицинските изисквания при изпълнение на мерките за превенция и ерадикация на заразни заболявания по животните и повишаване биосигурността на животновъдните обекти, като с придобитите знания и умения земеделските стопани ще могат да повишат своята конкурентоспособност и ресурсна ефективност, да подобрят екологичните показатели на стопанствата си, като същевременно допринасят за устойчивата икономика на селските райони.

Проектът цели също чрез разпространението на знания и усъвършенстването на уменията в земеделието да се подобри човешкия потенциал, да се осигури адекватно равнище на техническите и икономически знания и умения в областта на качеството и безопасността на продуктите, биологичното производство и устойчивото управление на природните ресурси.

Основните дейности са организиране и провеждане на 37 броя 30-часови курсове и 38 броя 18-часови семинари на теми, свързани с предотвратяване и преодоляване на усложнена епизоотична обстановка, включително и подобряване на биосигурността в стопанството.

Дейностите са насочени към 3390 собственици на малки стопанства и заетите в тях лица, както и към млади земеделски стопани от цялата страна, които са одобрени за подпомагане по мерки от Тематичната подпрограма за малки стопанства или по подмярка 6.1, мярка 10 или 11 на ПРСР 2014-2020.

Дейност 1. Организиране и провеждане на 30-часови курсове за земеделски стопани и заетите в техните стопанства лица, на следните теми:

– „Дивите животни като фактори за разпространение на заразни заболявания в страната. Биологична сигурност при ловни дейности. Преработка на месо и вътрешни органи. Реализация на получените животински продукти.“ – 7 курса за 210 лица

– „Идентификация на селскостопанските животни за нуждите на регистрация, обявяване и ликвидиране на болести по животните и последващо компенсиране на щетите. Повторно населване на животновъдните обекти след ликвидиране на епизоотично огнище.” – 8 курса за 240 лица

– „Ветеринарномедицински изисквания за превенция, контрол и ерадикация на заразни заболявания по животните и повишаване биосигурността на животновъдните обекти“ – 7 курса за 210 лица

– „Противоепидемични мероприятия в животновъдни обекти: Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация“ – 8 курса за 240 лица

– „Хуманното отношение към селскостопанските животни, като комплексна мярка за повишаване на продуктивността и предотвратяване появата на заболявания“ – 7 курса за 210 лица

Дейност 2. Организиране и провеждане на 18-часови семинари за земеделски стопани и заетите в техните стопанства лица:

– „Дивите животни като фактори за разпространение на заразни заболявания в страната. Биологична сигурност при ловни дейности. Преработка на месо и вътрешни органи. Реализация на получените животински продукти.“ – 7 семинара за 420 лица

– „Подготовка на земеделски стопани за намаляване на риска от природни бедствия и кризи от епизоотологичен характер“ – 8 семинара за 480 лица

– „Пчеларство и здравеопазване на пчелите“ – 7 семинара за 420 лица

– „Противоепидемични мероприятия в животновъдни обекти: дезинфекция, дезинсекция, дератизация“ – 8 семинара за 480 лица

– „Предизвикателства за осигуряване на биосигурност във ферми със свободно, пасищно и биологично отглеждане на селскостопански животни.“ – 8 семинара за 480 лица

Очаква се в резултат на реализираните дейности да бъдат обучени 1110 лица в 30-часови курсове, които да получат удостоверения за допълнително обучение и 2280 лица да преминат 18-часови семинари, които да получат сертификати.

Реализацията на дейностите ще допринесе за повишаване на знанията и за подобряване на уменията на земеделските стопани и на заетите в техните стопанства лица във връзка с ветеринарномедицинските изисквания при изпълнение на мерките за превенция и ерадикация на заразни заболявания по животните.

Ще се повиши биосигурността на животновъдните обекти, конкурентоспособността и ресурсната ефективност на стопанствата, ще се подобрят екологичните показатели, като в същото време ще се допринася за развитието на устойчива икономика в селските райони.

Участниците получават безплатно:
Транспорт от цялата страна до базите на Тракийски университет в Стара Загора и обратно;
Ежедневна закуска, обед, вечеря и кафе-паузи през деня;
Нощувки в реномиран хотел в Стара Загора;
Лекционни материали и консултации от лекторите;
Сертификат за обучението.
Времетраене:
Курс – 30 уч. часа (4 дни)
Семинар – 18 уч. часа (2 дни)
Всеки земеделски стопанин и негов служител може да участва максимум в 2 курса и 5 семинара.
Земеделските стопани и заетите в техните стопанства лица могат да заявяват желание за участие в курсове и семинари на:
Тел: 042699271 – Ана Георгиева, техн. сътрудник
Тел: 042699250 – Милен Господинов, техн. сътрудник
Имейл: proekti.tru@gmail.com
Тракийски университет
 Студентски град, 6000 Стара Загора
 

Курсове – теми:

1. Дивите животни като фактори за разпространение на заразни заболявания в страната. Биологична сигурност при ловни дейности. Преработка на месо и вътрешни органи. Реализация на получените животински продукти.

2. Идентификация на селскостопанските животни за нуждите на регистрация, обявяване и ликвидиране на болести по животните и последващо компенсиране на щетите. Повторно населване на животновъдните обекти след ликвидиране на епизоотично огнище.

3. Ветеринарно-медицински изисквания за превенция, контрол и ерадикация на заразни заболявания по животните и повишаване биосигурността на животновъдните обекти.

4. Противоепидемични мероприятия в животновъдни обекти: Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация.

5. Хуманното отношение към селскостопанските животни, като комплексна мярка за повишаване на продуктивността и предотвратяване появата на заболявания.

Семинари – теми:

1. Дивите животни като фактори за разпространение на заразни заболявания в страната. Биологична сигурност при ловни дейности. Преработка на месо и вътрешни органи. Реализация на получените животински продукти.

2. Подготовка на земеделски стопани за намаляване на риска от природни бедствия и кризи от епизоотологичен характер.

3. Пчеларство и здравеопазване на пчелите.

4. Противоепидемични мероприятия в животновъдни обекти: дезинфекция, дезинсекция, дератизация.

5. Предизвикателства за осигуряване на биосигурност във ферми със свободно, пасищно и биологично отглеждане на селскостопански животни.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.