Покана

МИГ Трън-Брезник -Божурище във връзка с възможност за кандидатстване по процедура за прием на проектни предложения  на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от ПРСР 2014-2020 г., на местни инициативни групи, които нямат финансирана стратегия за ВОМР през програмния период 2014 – 2020 г. Ви кани на информационна среща на 10.09.2020 г. от 15:00 часа в Големия салон на НЧ „Христо Ботев 1934“ – гр.Божурище, при спазване на изискванията на заповед №РД-01-487/31.08.2020г. на Министъра на здравеопазването. Дневен ред на информационната среща:

  1. Възможност за кандидатстване на МИГ Трън-Брезник-Божурище с проект Реконструкция и рехабилитация на общински път до Леворечки манастир „Св. 40 мъченици“, с. Лева река, община Трън
Публикувано в Новини. Постоянна връзка.