Обществено обсъждане на стратегията за ВОМР на СНЦ ОП „МИГ Трън-Брезник-Божурище“

На 9 февруари в Божурище, 10 февруари в град Трън и 11 февруари в гр.Брезник се проведе обществено обсъждане на стратегията. Представянето на стратегията предизвика интерес в местната общност от трите общини – Трън, Брезник и Божурище. На поставените въпроси относно включените мерки и разпределението на средствата по тях, кога ще започне изпълнението на стратегията и какви са следващите стъпки, които трябва да се извървят до финансирането на стратегията от управляващите органи на предложените програми отговори г-жа Лариса Златарева. Присъстващите се интересуваха също така относно разпределението на средствата по общини, дали местната инициативна група ще консултира бъдещите бенефициенти за писане на проекти, много ли са МИГ които кандидатстват за финансиране на този етап и има ли вероятност стратегията да не бъде финансирана поради голям брой кандидати. Представителите на заинтересованите страни получиха информация за технологията на кандидатстване и как могат да получат текуща информация. Предложенията бяха обобщени и предоставени на вниманието на ОС на СНЦ ОП „МИГ Трън-Брезник-Божурище“ за одобряване на проекта за Стратегия за ВОМР.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.