Покана за извънредно общо събрание

До  Членовете на СНЦОП „МИГ Трън – Брезник – Божурище“

П О К А Н А

Сдружение “МИГ Трън – Брезник – Божурище” в процес на регистрация

Управителният съвет на сдружение “МИГ Трън – Брезник – Божурище”, в процес на регистрация на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 13.02.2017 г. в 10.00 ч. в гр. Трън, пл. „Владо Тричков“ №1, сградата на общинската администрация, заседателна зала, при следния дневен ред:

  1. Одобряване на Стратегия за ВОМР 2014 – 2020г. на теритoрията на общините Трън, Брезник и Божурище;
  2. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на 13.02.2017г. от 12.00ч. на същото място и при същия дневен ред.

Председател на УС: /п/

/Георги Димов/

 

 

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.