Учредително събрание на МИГ Трън -Брезник-Божурище

На 3.02.2017 г. в 11 часа в гр.Трън, Заседателна зала на община Трън, се проведе учредителното събрание на Местна инициативна група Трън-Брезник-Божурище, създаването на която е резултат от изпълнението на Договор РД50-112/17.08.2016 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Учредителите взеха решение за регистриране на сдружението по ЗЮЛНЦ, приеха устав и избраха управителен съвет. Управителния съвет е от 9 члена, като всяка община от територията на действие на сдружението е представена с трима представители от публичния, стопанския и нестопански сектори. Събранието избра от състава на УС за Председател на сдружението г-н Георги Димов – кмет на Община Божурище.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.