Покана за учредително събрание на МИГ

ПОКАНА

ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЪН, ОБЩИНА БРЕЗНИК И ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

Уважаеми представители на местните власти, бизнеса и НПО,

Уважаеми граждани на Община Трън, Община Брезник и Община Божурище,

След проведеното широко обществено обсъждане с обществеността, бизнеса и неправителствения сектор на Общините Трън, Брезник и Божурище, Ви каним за участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”. Учредителното събрание ще се проведе

На дата: 03.02.2017г., от 11:00 часа, в град Трън в Заседателната зала на Общинска администрация Трън, при следния проекто-дневен ред:

  1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група   Трън – Брезник – Божурище”
  2. Приемане на Устав на сдружението.
  3. Избор на Колективен управителен орган на сдружението.
  4. Избор на Контролен съвет
  5. Други.

Местната инициативна група ще бъде регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение в общественополезна дейност.

Всички лица желаещи да участват в учредителното събрание на МИГ трябва да имат постоянен адрес за физически лица и адрес на управление за юридически лица на територията на общините Трън, Брезник и Божурище.

Писмените материали по дневния ред са на разположение:

Тел.: 0884944244 e-mail: takova_e@abv.bg лице за контакт: Евгения Такова

Дата: 19.01.2016 г.

С уважение

Станислав Николов – кмет на Община Трън

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.