Cъобщение Брезник 7/12/2016

Уважаеми жители, гости  и пред
ставители на заинтересованите страни от община Брезник,

Във връзка с изпълнение на Договор РД 50-112/17.08.2016 г. по Подмярка 19.1“Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 “ВОМР“ на ПРСР 2014-2020 на община Трън

Ви уведомяваме,

че на 07.12.2016 г./сряда/ от 10:30 часа в  Малък салон в НЧ „Просвещение-1870“, пл. „9 септември“, в град Брезник ще се проведе информационен семинар за  подготовка на Стратегия  за Водено от общностите местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, в  изпълнение на проекта за създаването на Местна инициативна група на територията на общините Трън, Брезник и Божурище и Стратегия за МР.

Публикувано в Новини, Съобщения. Постоянна връзка.