Информация за предстоящи информационни семинари

В изпълнение на утвърден график за м. декември 2016 г., продължава информационната кампания за запознаване на заинтересованите страни от общините Брезник, Божурище и Трън с подхода „ВОМР“, целите и дейностите по изпълнение на договор Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-112/17.08.2016 г. г. по Под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР)

Каним Ви да вземете участие в Информационни семинари за представители на заинтересованите страни, коите ще се проведат както следва:

За Община Божурище – 05.12.2016 г. от 10:30 часа в гр.Божурище, Салон на НЧ „Христо Ботев-1934“

За Община Брезник – 07.12.2016 г. от 10:30 часа в гр.Брезник, Малък салон в НЧ „Просвещение-1870“, пл. „9 септември“

За Община Трън – 08.12.2016 г. от 10:30 часа в гр.Трън, Заседателна зала на Община Трън, пл.“Владо Тричков“1.

За допълнителна информация, получаване на информационни материали и анкетна карта за идентифициране на потенциални бенефициенти и проектни предложения към Стратегия на МИГ Трън – Брезник Божурище , може да се обръщате в Община Трън: инж.Евгения Такова-координатор по проекта на електронна поща takova_e@abv.bg или obshtina_tran@mail.bg , тел. 0884944244; в Община Брезниk: Иван Борисов – секретар на Община Брезник obshtina_breznik@abv.bg ,тел. 0885394874; Община Божурище: Цветелина Димитрова bojurob@mail.bg тел.0882882009. Разчитаме на Вашата активност и присъствие!

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.