Нови възможности за местните общности

Подходът „Водено от общностите местно развитие“/ВОМР/ предоставя възможност на местните общности чрез създаване на публично-частно партньорство с обхват на действие на територията на две и повече общини, да изготвят и кандидатстват за финансиране на Стратегия за местно развитие. За разлика от предходния програмен период 2007-2013 г. финансирането на стратегиите може да бъде не само от Програмата за развитие на селските райони, която се финансира от ЕЗФРСР, а и от оперативните програми, финансирани от ЕСФ, ЕФМДР, ЕФРР. Оперативните програми предоставят финансиране на проекти по подхода ВОМР при спазване на принципите на съответната програма. Целта на подготвяната по договор РД50-112/17.08.2016 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на Община Трън информационна кампания е да запознае заинтересованите лица от общините Трън, Брезник и Божурище с правилата за изготвяне на Стратегията за местно развитие/СМР/, с възможностите, които предоставя Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 за финансиране на СМР, многофондовото финансиране като допълнителна възможност. Кампанията е насочена към физически лица с местожителство, или юридически лица със седалище на територията на трите общини, които са представители на публичния, стопанския или неправителствен сектор. В резултат на изпълнение на проекта ще се учреди  Местна инициативна група Трън-Брезник-Божурище по ЗЮЛНЦ, която ще кандидатства за финансиране с изготвената Стратегия за местно развитие по подмярка 19.2 на Мярка 19 Водено от общностите местно развитие на ПРСР 2014-2020.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.