Стартира изпълнението на договор по мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ по М19 „ВОМР“ на ПРСР 2014-2020

През месец август 2016 г. Община Трън подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-112/17.08.2016 г. г. по под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР). Партньори на Община Трън при реализацията на проекта са Община Брезник, Община Божурище, НЧ „Гюрга Пинджурова-1895“ Трън и ЕТ“Кентон Васил Василев“ Трън. Целта на проекта е да се разработи Стратегия за местно развитие по подхода Водено от общностите местно развитие на територията на общините Трън, Брезник и Божурище и да се създаде нова Местна инициативна група Трън-Брезник-Божурище, която да подаде за одобрение в Министерство на земеделието и храните и да реализира в последствие разработената Стратегия за местно развитие. С цел разширяване на кръга от заинтересовани страни и потенциални бенефициенти, които да бъдат информирани относно възможностите, предоставяни от подхода Водено от общностите местно развитие и Стратегия за местно развитие на МИГ Трън-Брезник-Божурище, Община Трън и партньорите по проекта предприемат провеждане на информационни срещи. Обхващането на по – широк кръг от заинтересовани страни и потенциални бенефициенти от населените места на територията на общините, партньори по проекта, ще осигури изготвянето на Стратегия за местно развитие, която да отговаря в пълна степен на местните потребности и приоритети на всички заинтересованите страни от трите общини.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.