Стратегия за ВОМР

Протокол от  заседание на извънредно общо събрание на МИГ Трън-Брезник-Божурище на 13.02.2017 г.

ProtokolOS13022017

Стратегия за ВОМР на МИГ Трън-Брезник-Божурище публикувана на 13.02.2017 г.:

Strategia_TBB

Решение на МОСВ относно Екологична оценка на Стратегията за ВОМР на МИГ Трън-Брезник-Божурище публикувано на 05.04.2017 г.:

Reshenie_EO_SMR