Профил на купувача

Дата на публикуване: 02.10.2020 г.

Покана за провеждане на пазарни консултации по чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки относно предоставяне на предложения за индикативна цена на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на общински път до Леворечки манастир „Св. 40 мъченици“, с. Лева река, община Трън от км 0+000 – км 1+625“

Покана

Техническа спецификация

Индикативно предложение

КСС

Индикативно предложение вх. №3/07.10.2020

Индикативно предложение вх. №4/07.10.2020

Индикативно предложение вх. №5/07.10.2020

Протокол от 09.10.2020 г.